Cambodia Oversea Embassy

ASIA Brunei Darussalam (Bandar Seri Begawan) #8 Simpang 845, Kg. Tasek Jalan Tultong Negara, Brunei Darussalam Tel: 6732-654646 Fax: 673-2650646 E-mail: cambodia@brunet.bn People Republic of CHINA (Beijing) No. 9Dong Zhi Men, Wai Dajio, 100600 Beijing, P.R.CHINA Tel: 8610-6532 1889 Fax: 8610-6532 3507 E-mail: cambassybeijing@yahoo.com People Republic of CHINA (Guangzhou) Room 811, the Garden Hotel Huan Shi, Rd.E, Guangzhou, 510064, R.P.China Tel: 86-2083879005 Fax: 86-20838...
More

Plan your trip

Trip_Planner
Planning to [[Cambodia]] is easy. But you have to plan in advance about useful information before you travel.
More